Home > Galoob > Star Trek - TNG > Series 1 > Lieutenant Tasha Yar
 
[Back to line]
 
Lieutenant Tasha Yar

Item Name: Lieutenant Tasha Yar

Description:
Security Chief of the U.S.S. Enterprise starship.

Year: 1988
ASST. Code: 5340

Item Images

Lieutenant Tasha Yar
Credit: www.finalfrontiertoys.com